Plaťte bezkontaktne s kartou
Visa a každý deň hrajte o
jednu z mnohých cien.

Zaregistrujte každé 3 bezkontaktné platby
a ste v hre o skvelé ceny.

Súťažiť môžete v období 2. 2. – 25. 2. 2018.

Súťaží sa o:

 • 28× voucher na športové vybavenie v hodnote 350 €
 • 160× PREMIUM ročné predplatné hudobnej streamovacej služby
 • 320× fitnes náramok

Ester Ledecká
Team Visa

© 2017 Visa. All Rights Reserved. © 2017 Getty Images.

Ako súťažiť?

 • Registrovať môžete naraz vždy len 3 bezkontaktné platby.
 • Jednotlivé uskutočnené platby musia byť v hodnote vyššej ako 3 eurá (vrátane DPH).
 • Registrovať je možné len platby uskutočnené kartami vydanými bankami: Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Raiffeisen banka, UniCredit Bank Slovakia, VÚB.
 • Iné než bezkontaktné platby budú vyradené.
 • O výhre vás budeme informovať e-mailom. Potom budete mať 5 dní na predloženie účteniek.
 • V priebehu súťaže môžete vyhrať maximálne 1 voucher, 1 predplatné a 3 náramky.
 • Plné podmienky súťaže nájdete tu.
Chcem súťažiť

Registrujte svoju platbu

Registrovať môžete každé 3 bezkontaktné platby s kartou Visa.
1 registrácia = 3 bezkontaktné platby.

* Povinné údaje

Prosíme, uschovajte si doklad o zaplatení pre overenie platby.
Na jednu účtenku možno urobiť iba jednu registráciu.

Vyplňte, prosím, všetky povinné údaje

Čo môžete vyhrať?

28× Voucher na nákup športového vybavenia v hodnote 350

S novým oblečením alebo lyžami budete na zjazdovke za hviezdy.

160× Ročné predplatné hudobnej streamovacej služby

Nekonečný prísun vašej obľúbenej hudby do mobilu alebo počítača. Online aj offline. Bez reklám.

320× Fitnes náramok

Inteligentné zariadenie pre sledovanie vašej každodennej pohybovej aktivity aj spánkového rytmu.

Podmienky súťaže

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Visa Olympiáda 2018“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom.

Organizátorom súťaže je spoločnosť Lion Communications, s.r.o., divízia: Saatchi & Saatchi, so sídlom: Praha-Holešovice, Jankovcova 1114/23, PSČ 170 00, Česká republika, IČ: 273 84 802, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 115483 (ďalej len „organizátor“).

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť: Visa Europe Services Inc., adresa: P. O. Box 39662, Londýn, Veľká Británia (ďalej len „usporiadateľ“).

 1. Účastník súťaže:
  1. Účastníkom súťaže sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom v Slovenskej republike (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“), ktorá v období trvania súťaže v zmysle kapitoly II. týchto pravidiel uskutoční aspoň 3 bezkontaktné platby platobnou kartou Visa alebo Visa Electron vystavenou jednou zo zúčastnených bánk, ktorými sú Československá obchodná banka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., Tatra banka, a. s., Raiffeisen Centrobank AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky, UniCredit Bank Slovakia, a. s., VÚB, a. s. (ďalej len „zúčastnené banky“), a ktorá je držiteľom bezkontaktnej platobnej karty Visa alebo Visa Electron vydanej pre fyzickú osobu – nepodnikateľa jednou zo zúčastnených bánk (tieto platobné karty ďalej označované tiež ako „karta“) (ďalej spolu len „platby“ alebo jednotlivo „platba“).
  2. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora, poskytovateľa výhier, zamestnanci oddelení platobných kariet zúčastnených bánk a ďalej zamestnanci sprostredkovateľských spoločností, tlačiarní a ďalších subjektov zapojených do tejto reklamnej súťaže vrátane ich rodinných príslušníkov. Osoby nespĺňajúce podmienky súťaže alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ takáto osoba splní niektoré podmienky na získanie výhry napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade zostáva poskytovateľovi výhier súťaže, ktorý je oprávnený poskytnúť ju ďalšiemu výhercovi, prípadne použiť ju na iné marketingové účely. Účastník bude vylúčený zo súťaže v prípade, že poskytovateľ výhier zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo iného nekalého konania zo strany príslušného účastníka vrátane za asistencie tretej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi získať výhru.
 2. Termín a miesto konania súťaže:
  1. Súťaž prebieha od 2. februára 2018, 00:00:00 hod. do 25. februára 2018, 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „obdobie konania súťaže“) pre účastníkov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Doba konania súťaže je pre účely losovania výhercov rozdelená nasledujúcim spôsobom do štyroch kôl podľa nasledujúceho rozpisu:
   Kolo Začiatok kola
   (vždy od 00:00:00 hod.)
   Koniec kola
   (vždy do 23:59:59 hod.)
   1. 2. februára 2018 4. februára 2018
   2. 5. februára 2018 11. februára 2018
   3. 12. februára 2018 18. februára 2018
   4. 19. februára 2018 25. februára 2018
  2. Súťaž prebieha na súťažných webových stránkach www.visa.sk/sutaz a na ich mobilných verziách (ďalej len „súťažné webové stránky“). Súťažné webové stránky sú tiež základným nástrojom komunikácie organizátora s účastníkmi súťaže.
 3. Mechanizmus súťaže:
  1. Účastník sa zapojí do súťaže tak, že v dobe konania súťaže použije svoju bezkontaktnú platobnú kartu Visa/Visa Electron na tri bezkontaktné platby v kamenných obchodoch v Slovenskej republike za nákupy výrobkov či služieb v čiastke presahujúcej u každej platby 3,- Eurá vrátane DPH, a registruje naraz tuto trojicu bezkontaktných platieb na webových stránkach súťaže. Súčasťou registrácie je uvedenie mena a priezviska, e-mailovej adresy a názvu banky, ktorá kartu vydala. Po úspešnej registrácií obdrží účastník na uvedenú E-mailovú adresu potvrdenie o tejto registrácií.
  2. Registráciu môže vykonávať vždy len majiteľ karty, pričom je povinný pre všetky svoje registrácie využiť vždy rovnakú e-mailovú adresu a telefónne číslo. Okamihom doručenia riadne a pravdivo vyplnenej registrácie je účastník zaradený do súťaže.
  3. Súťaže je možné zúčastniť sa výhradne na základe bezkontaktných platieb v kamenných obchodoch či u poskytovateľov služieb (či už so zadaním PIN alebo bez neho); nemožno sa zúčastniť s platbami online (na Internete).
  4. Každú platbu možno do súťaže zaregistrovať iba jedenkrát, tj. registrované platby nemožno použiť k ďalšej registrácii. Účastník súťaže nemôže súčasne zaplatiť z jedného titulu (napríklad za jeden nákup tovaru) väčším množstvom platieb (tj. nemožno umelo navyšovať množstvo platieb účelovým rozdeľovaním jednej platby do viacerých čiastkových splátok), ani nemôže registrovať jednu platbu pod rôznymi menami. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže akékoľvek platby špekulatívnej povahy.
  5. Účastník sa môže do súťaže zaregistrovať viackrát, vždy však až po uskutočnení novej trojice bezkontaktných platieb v kamenných obchodoch platobnou kartou Visa alebo Visa Electron (teda každá registrácia účastníka musí byť podložená troma bezkontaktnými platbami s platobnou kartou Visa/Visa Electron v obchodoch v Slovenskej republike za nákupy tovarov či služieb v čiastke presahujúcej u každej platby 3,- Eurá vrátane DPH, vykonanými pred príslušnou registráciou). Súťaže je možné zúčastniť sa iba s platbami vykonanými v dobe trvania súťaže. V každom kole súťaže možno registrovať platby vykonané kedykoľvek predtým, počas trvania súťaže, pričom registrácia bude zaradená do losovania vždy v tom kole súťaže, v priebehu ktorého bola registrovaná.
  6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v prípade, že počas trvania súťaže dôjde k opakovanému podvodnému či inému nekalému konaniu, ktoré má na za následok narušenie regulárnosti súťaže, rozšíriť údaje povinné pre registráciu do súťaže, o ďalšie údaje preukazujúce nárok na účasť v súťaži. Na túto zmenu rozsahu registrácie budú účastníci upozornení formou doplnenia pravidiel na stránkach www.visa.sk/sutaz.
  7. Usporiadateľ ani organizátor nenesú zodpovednosť, ako za technické problémy, ku ktorým by mohlo dôjsť pri doručovaní správ potvrdzujúcich registráciu a pri registrácii účastníkov, tak ani za prípadné problémy súvisiace s funkčnosťou internetovej siete.
 4. Losovanie, výhry:
  1. Organizátor vylosuje výhercu po uplynutí každého kola súťaže. Výhry v každom kole súťaže tvoria:
   • 7x Voucher na nákup športového vybavenia v hodnote 350 EUR
   • 40x Premium membership na Spotify
   • 80x Fitness náramok.
  2. Žrebovanie výhercov sa uskutoční vždy do piatich dní po skončení každého kola súťaže v sídle organizátora súťaže. Žrebovanie sa uskutoční elektronicky pomocou počítača.
  3. Každého výhercu zároveň organizátor vyzve, aby predložil kópiu dokladu (bločka, v prípade pochybností výpis z účtu) preukazujúceho riadne a úplné uskutočnenie všetkých bezkontaktných platieb, prostredníctvom ktorých sa registroval do súťaže, a to na adresu uvedenú organizátorom súťaže v rámci komunikácie s výhercom. V prípade nesplnenia tejto podmienky môže nárok výhercu na výhru prepadnúť.
  4. Každého výhercu zároveň organizátor vyzve, aby predložil kópiu dokladu (bločka, v prípade pochybností výpis z účtu) preukazujúceho riadne a úplné uskutočnenie všetkých bezkontaktných platieb, prostredníctvom ktorých sa registroval do súťaže, a to na adresu uvedenú organizátorom súťaže v rámci komunikácie s výhercom. V prípade nesplnenia tejto podmienky môže nárok výhercu na výhru prepadnúť.
  5. Počet výhier na jednu registráciu je obmedzený. Každý účastník môže v celej súťaži vyhrať najviac jeden voucher na nákup športového vybavenia v hodnote 350 EUR, najviac jeden premium membership na Spotify a najviac tri fitness náramky. V prípade vylosovania výhercu, ktorý nemá nárok na výhru, alebo v prípade straty nároku na výhru (napríklad pri nedoložení platieb), bude losovanie opakované a určený náhradný výherca.
  6. Výhercovia výhier budú priebežne vyhlasovaní na súťažných webových stránkach www.visa.sk/sutaz v záložke Výhercovia a budú tiež vyrozumení prostredníctvom e-mailu uvedeného pri registrácii. Ak nebude výherca do týždňa reagovať na správu o výhre zaslanú trikrát na jeho e-mailovú adresu, jeho výhra prepadá organizátorovi.
  7. Výhry do súťaže venuje usporiadateľ. Výhry sa budú výhercom zasielať elektronicky alebo poštou na adresu, ktorú oznámi organizátorovi po oznámení o výhre.
  8. Konkrétnu špecifikáciu výhier určuje výlučne organizátor, ktorý je v prípade nedostupnosti výhry oprávnený nahradiť akúkoľvek tu uvedenú výhru inou výhrou v rovnakej hodnote. Zobrazenie výhier v propagačných materiáloch má ilustratívny charakter. Výhry môžu podliehať ďalším obvyklým podmienkam ich dodávateľom.
 5. Osobné údaje:
  1. Registráciou do súťaže vyjadruje účastník dobrovoľný súhlas spoločnosti Visa Europe Services Inc., adresa: P. O. Box 39662, Londýn, Veľká Británie, ako prevádzkovateľovi - správcovi, s pravidlami súťaže, a tiež so zasielaním informačných SMS týkajúcich sa tejto súťaže a zároveň týmto účastník vyjadruje dobrovoľný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov vyžiadaných pri registrácii správcom (ďalej aj ako „osobné údaje“). Správca získava osobné údaje na účely potrieb súťaže a na účely priameho marketingu, a to na jeden rok od udelenia súhlasu. Účastník tiež dáva súhlas správcovi v súlade s § 62 ods. (2) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách na účely priameho marketingu. Účastník ďalej berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané organizátorom súťaže ako sprostredkovateľom.
  2. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
   • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zák. č. 122/2013 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“),
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím lehoty jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať proti
   • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.
  4. Dotknutá osoba môže pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.
  5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
  6. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Spoločné ustanovenia:
  1. Súťaž sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  2. Účastníci súťaže súhlasia pre prípad, že sa stanú výhercami, s tým, že ich mená budú zverejnené na súťažných webových stránkach. Vyhlásenie súťaže nie je návrhom na uzavretie zmluvy.
  3. Účastník súťaže zároveň berie na vedomie a súhlasí, že výhercovia hlavných výhier (voucherov) môžu byť požiadaní, aby sa zúčastnili na verejnej prezentácii v súvislosti s vyhlásením výsledkov súťaže, a v prípade, že sa tak stane, zaväzuje sa každý účastník zúčastniť sa na takejto prezentácii. V prípade, že sa účastník súťaže na takejto prezentácii nezúčastní, nárok na výhru zaniká.
  4. Prevzatím výhry dáva výherca hlavnej výhry (voucheru) organizátorovi a usporiadateľovi bezodplatný súhlas na použitie jeho mena, priezviska, podobizne a ostatných zložiek osobnostných práv na reklamné a propagačné účely, najmä na uverejnenie mena, priezviska, obrazových či zvukových záznamov výhercov, ktoré zaznamenávajú okamih prevzatia výhry a/alebo jeho inú účasť na marketingových akciách a/alebo na verejných prezentáciách organizátora týkajúcich sa tejto súťaže, a to v médiách, na internete a/alebo v akýchkoľvek propagačných materiáloch poskytovateľa výhier, na obdobie najviac 5 rokov od skončenia tejto súťaže.
  5. Prípadné otázky, pripomienky a pod. treba zaslať na e-mailovú adresu sutaz@visa.sk alebo poštou na adresu: Lion Communications s.r.o., divízia Saatchi & Saatchi, Jankovcova 23, 170 00 Praha 7, Česká republika, s heslom „Visa” uvedeným na obálke.
  6. Do súťaže budú zaradení súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže. Organizátor súťaže má právo na výsledné posúdenie splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.
  7. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s jej pravidlami nebudú do súťaže zaradené. V prípade, keď sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru, a ak takáto osoba už prevzala výhru, zaväzuje sa bezodkladne ju nepoškodenú vrátiť organizátorovi na základe písomnej výzvy organizátora.
  8. Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou a s predchádzajúcim súhlasom poskytovateľa výhier vylúčiť súťažiaceho, a to v prípade, keď bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledok v súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo má špekulatívny charakter a ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolať sa.
  9. Organizátor ani usporiadateľ súťaže nezodpovedajú za stratu, nedoručenie, omeškanie alebo poškodenie výhry zaslanej prostredníctvom pošty či iným spôsobom. V prípade straty, nedoručenia, omeškania alebo poškodenia výhry v súťaži organizátor začne na písomnú žiadosť výhercu reklamačné konanie so zasielateľom.
  10. Účastník súťaže berie na vedomie, že organizátor splní prípadné daňové povinnosti vyplývajúce výhercovi z platných právnych predpisov v súvislosti s výhrou. Na to je výherca povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť.
  11. Organizátor ani usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou na súťaži či v súvislosti s používaním výhier.
  12. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže, ktoré boli uverejnené na súťažných webových stránkach, a zaväzuje sa plne ich dodržiavať.
  13. Účasť na súťaži ani výhry nemožno v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Právny nárok nevzniká ani v prípade, keď tieto pravidlá pojem „nárok“ výslovne uvádzajú.
  14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a bez akejkoľvek náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na www.visa.sk.

V Prahe dňa 19. januára 2018

Noriaki Kasai
Team Visa

© 2017 Visa. All Rights Reserved. © 2017 Getty Images.