Zásady boja proti úplatkárstvu spoločnosti Visa Inc.

1.0 Účel

Spoločnosť Visa Inc. prijala tieto zásady boja proti úplatkárstvu (ďalej len „zásady“), aby splnila požiadavky a obmedzenia zákona o zahraničných korupčných praktikách USA, zákona o úplatkárstve a ďalších platných zákonov proti úplatkárstvu Spojeného kráľovstva na celom svete.

2.0 Rozsah

Zásady sa vzťahujú na všetkých riaditeľov, vedúcich pracovníkov, zamestnancov a dočasných pracovníkov (ďalej len „zamestnanci spoločnosti Visa“) spoločnosti Visa Inc. a jej dcérskych spoločností (ďalej len „Visa“ alebo „spoločnosť“).  Tieto zásady si je potrebné prečítať spolu s inými zásadami, postupmi a smernicami spoločnosti vrátane kódexu obchodného a etického správania a programových zásad cestovania a výdavkov a nákupných kariet. V rozsahu, v akom sú tieto zásady prísnejšie, však nahrádzajú ostatné platné zásady a postupy spoločnosti (vrátane darov, jedla alebo zábavy). Tieto zásady môžu byť preložené do iných jazykov. V prípade prekladu má prednosť anglická verzia.

Regionálne oddelenia pre etické správanie a dodržiavanie predpisov a právne oddelenia môžu vypracovať prahové hodnoty výdavkov, ktoré sú špecifické geograficky alebo pre krajinu, pri prekročení ktorých sa vyžadujú postupy predbežného schvaľovania. Regionálne oddelenia pre etické správanie a dodržiavanie predpisov a právne oddelenia sú schopné odpovedať na otázky týkajúce sa týchto zásad a poskytnúť usmernenia týkajúce sa akýchkoľvek postupov špecifických pre daný trh.

3.0 Vyhlásenie o zásadách

Spoločnosť sa zaviazala vykonávať úspešnú obchodnú činnosť prostredníctvom spravodlivej a čestnej súťaže na trhu. Dodržiavanie týchto zásad boja proti úplatkárstvu a smerníc o zásadách boja proti úplatkárstvu (príloha A) je zodpovednosťou všetkých v spoločnosti. Predstavenstvo a jeho výbor pre audit a riziká, generálny riaditeľ, vrcholové vedenie a riaditeľ pre etické správanie a dodržiavanie predpisov majú špecifickú úlohu zabezpečiť, aby spoločnosť pri svojich obchodných jednaniach spĺňala najvyššie právne a etické štandardy. Spoločnosť Visa bude pri vykonávaní svojej obchodnej činnosti dodržiavať literu a ducha platných protikorupčných zákonov.  Priame alebo nepriame sľubovanie, povoľovanie, ponúkanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie čohokoľvek hodnotného alebo akejkoľvek nenáležitej výhody komukoľvek, zámerne alebo so zdanlivým nenáležitým ovplyvňovaním rozhodnutí alebo správania, alebo ako odmenu za nevhodný výkon je prísne zakázané.

Spoločnosť sa zaviazala dodržiavať svoje povinnosti vyplývajúce z protikorupčných zákonov. Ako americká spoločnosť obchodovaná na burze cenných papierov v New Yorku spoločnosť podlieha zákonu o zahraničných korupčných praktikách USA (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). FCPA je zákon s trestnoprávnymi ustanoveniami, ktorý zakazuje priamo alebo nepriamo sľubovať, povoľovať, ponúkať alebo dávať čokoľvek hodnotné vládnym predstaviteľom mimo USA (všeobecný pojem, ktorý zahŕňa zamestnancov na všetkých úrovniach vlád mimo USA, ako aj zamestnancov štátom vlastnených alebo štátom kontrolovaných komerčných podnikov, ako je štátna finančná inštitúcia, a neamerických politických kandidátov, politické strany alebo straníckych funkcionárov a verejné medzinárodné organizácie), aby mohli ovplyvniť akýkoľvek akt alebo rozhodnutie predstaviteľa mimo USA v jeho úradnej funkcii. FCPA sa vzťahuje na správanie spoločnosti a zamestnancov spoločnosti Visa na celom svete. Spoločnosť tiež podlieha niekoľkým zákonom a nariadeniam týkajúcim sa obchodných odmien, ktoré môžu akceptovať pracovníci vlády USA. Prísľub, ponuka alebo poskytnutie daru, láskavosti alebo inej pozornosti vládnemu úradníkovi alebo zamestnancovi vlády USA je v rozpore s týmito pravidlami a mohli by nielen porušiť zásady spoločnosti, ale byť aj trestným činom.

Spoločnosť a zamestnanci spoločnosti Visa musia tiež dodržiavať zákon o úplatkárstve Spojeného kráľovstva z roku 2010 (ďalej len „zákon o úplatkárstve“). Zákon o úplatkárstve zakazuje úplatky vládnym úradníkom a komerčné úplatkárstvo. Zákon o úplatkárstve považuje za trestný čin ponúkanie, sľubovanie alebo poskytovanie úplatku (čo na účely týchto zásad boja proti úplatkárstvu znamená finančnú alebo inú výhodu); žiadanie, súhlas s prijatím alebo prijatie úplatku; alebo podplatenie zahraničného verejného činiteľa. Spoločnosť môže niesť dočasnú zodpovednosť aj za to, že nezabráni úplatkárstvu vykonávanému v jej mene, a je povinná zaviesť primerané postupy na zabránenie úplatkárstvu zo strany tých, ktorí vykonávajú služby pre spoločnosť, alebo v jej mene, vrátane služieb poskytovaných dcérskymi spoločnosťami.

Okrem FCPA a zákona o úplatkárstve môže spoločnosť podliehať aj ďalším protikorupčným zákonom na celom svete.  

Je prísne zakázané dávať alebo ponúkať čokoľvek hodnotné vládnemu úradníkovi alebo dotknutému vládnemu úradníkovi (ako je definované v prílohe A) ktorejkoľvek krajiny, ak je to v rozpore s protikorupčným zákonom, alebo vykonávať nezákonné platby tretím stranám, keď sa vie alebo existuje dôvod domnievať sa, že akákoľvek časť bude ponúknutá, poskytnutá alebo sľúbená takémuto úradníkovi. Zakázané sú aj uľahčujúce platby – platby na urýchlenie alebo zabezpečenie vykonania bežných vládnych opatrení.

Napokon, mnohé protikorupčné zákony tiež zakazujú sľubovať, ponúkať alebo platiť úplatky alebo provízie súkromným stranám. Tieto zásady zakazujú sľubovať, povoľovať, ponúkať, dávať, prijímať alebo žiadať čokoľvek hodnotné alebo akúkoľvek inú výhodu pre akúkoľvek tretiu stranu (vrátane klienta, potenciálneho klienta, predajcu alebo iného obchodného partnera) so zámerom alebo vytvorením zdania nesprávneho ovplyvňovania alebo odmeňovania obchodných rozhodnutí príjemcu.

4.0 Zodpovednosť

4.1 Vlastník zásad a programu

Hlavný pracovník pre etické správanie a dodržiavanie predpisov je vlastníkom zásad a programu a bude spravovať zásady a vytvárať ich rámec, ktorý zahŕňa postupy, nástroje, komunikáciu a školenia na implementáciu týchto zásad a dosiahnutie ich cieľov. Globálne oddelenie pre etické správanie a dodržiavanie predpisov zabezpečí dohľad nad každoročným školením o zásadách, ktoré sa poskytuje príslušným zamestnancom spoločnosti Visa.

4.2 Výkonný sponzor

Výkonným sponzorom zásad je hlavný právny zástupca.

4.3 Dohľad nad zásadami

Výbor pre podnikové riziká (Corporate Risk Committee, CRC) zabezpečí dohľad nad týmito zásadami prostredníctvom pravidelných aktualizácií zo strany globálneho oddelenia pre etické správanie a dodržiavanie predpisov.  

4.4 Výnimky

Výnimky z týchto zásad musia byť vopred schválené vlastníkom zásad, právnym poradcom pre zásady a CRC. Vlastník zásad bude sledovať všetky výnimky alebo upustenia zo zásad.

5.0 Vyšetrovanie porušení

Spoločnosť prešetrí všetky prijaté hlásenia o akomkoľvek porušení alebo podozrení z porušenia týchto zásad a nebude tolerovať žiadny druh odvetných opatrení za hlásenia alebo sťažnosti, ktoré boli podané v dobrej viere. Kódex obchodného a etického správania spoločnosti Visa chráni všetkých, ktorí podajú hlásenie alebo sťažnosť, a od zamestnancov spoločnosti Visa sa očakáva, že budú spolupracovať pri internom vyšetrovaní pochybenia.

Akékoľvek správanie, ktoré je v rozpore s týmito zásadami, kódexom obchodného a etického správania spoločnosti alebo príslušnými zákonmi, môže viesť k disciplinárnemu konaniu až po ukončenie pracovného pomeru, v súlade s miestnymi právnymi požiadavkami.

6.0 Kontrola zásad

Vlastník zásad zodpovedá za posúdenie zásad aspoň raz ročne, aby sa potvrdilo, že zostávajú relevantné a účinné pri plnení stanovených obchodných cieľov, a za odporúčanie aktualizácií podľa potreby CRC.

7.0 Overovanie dodržiavania zásad

Tieto zásady a ich postupy sú predmetom pravidelného overovania globálnym oddelením pre etické správanie a dodržiavanie predpisov a/alebo kontroly interného auditu, aby sa určila efektívnosť zavedenia a nepretržité dodržiavanie zásad. Zistenia a stratégie zmierňovania môžu byť posúdené príslušnými zainteresovanými stranami. Podstatné zistenia sa podľa potreby nahlásia CRC a/alebo predstavenstvu alebo jeho delegovanému výboru.

8.0 Súvisiace dokumenty

  • Programové zásady cestovania a výdavkov a nákupných kariet
  • Globálne smernice programu kariet – cestovanie a výdavky a nákupné karty