Oznámenie o globálnej ochrane osobných údajov spoločnosti Visa

¹ Pobočky spoločnosti Visa sú spoločnosti, ktoré sú priamo alebo nepriamo kontrolované spoločnosťou Visa U.S.A. Inc. alebo jej materskou spoločnosťou Visa Inc. na základe vlastníctva – napríklad Visa International Service Association, Visa Worldwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L. Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation a Verifi, Inc.

V závislosti od nášho vzťahu a interakcie s vami môžeme zhromažďovať tieto kategórie osobných informácií:

 • Kontaktné informácie – zahŕňajú vaše meno, používateľské meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, mobilné číslo a názvy profilov na sociálnych sieťach, spolu s ďalšími osobnými identifikátormi.
 • Transakčné a finančné informácie zahŕňajú:
  • Informácie o vašej karte vrátane 16-miestneho čísla platobnej karty, známeho aj ako číslo osobného účtu alebo „PAN“, súvisiaceho nefinančného identifikátora známeho ako referenčný kód platobného účtu alebo „PAR“, dátumu platnosti, servisného kódu, overovacích údajov PIN a CVV; a
  • Informácie o vašich transakciách vrátane dátumu, času, miesta a sumy transakcie a informácie o obchodníkovi. V niektorých prípadoch to môžu byť aj údaje na úrovni položky a fakturačné a prepravné informácie.
 • Informácie o vzťahoch – informácie o vašich nákupných a platobných preferenciách a ďalšie informácie, ktoré nám môžu pomôcť ponúknuť vám personalizovaný obsah, napríklad:
  • demografické informácie, ako je vekové rozpätie a rodinný stav;
  • pravdepodobnosť, že sa zaujímate o určité nákupy alebo prežívate životné udalosti, a iné skóre náchylnosti a
  • Údaje z profilov na sociálnych sieťach a informácie o vašich záujmoch.
 • Interakčné informácie – zahŕňajú informácie o vašich interakciách so spoločnosťou Visa, napríklad:
  • informácie zhromaždené pri vašej účasti na propagačných akciách alebo programoch, napríklad informácie o účte v programe odmien;
  • informácie o programe výhod karty vrátane kvalifikačných údajov a súvisiacich záznamov;
  • informácie zhromaždené, keď nás kontaktujete, napríklad ak kontaktujete náš zákaznícky servis;
  • záznamy návštevníkov;
  • informácie zozbierané pri vašej účasti na podujatiach sponzorovaných spoločnosťou Visa, ako sú informácie o vašej ceste a ceste vašich spoločníkov zhromaždené na podujatiach; a
  • ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete, ako sú údaje zhromaždené na účely overenia spotrebiteľa (napr. heslá alebo bezpečnostné otázky k účtu).
 • Biometrické identifikátory – môžu zahŕňať údaje na rozpoznávanie tváre, odtlačky prstov, čas stlačenia klávesov, polohu pri posúvaní a údaje o správaní alebo iné fyzické vzory, napríklad ak sa rozhodnete používať biometrické overovanie v službe Visa alebo u jej klientov.
 • Údaje firemných zákazníkov – zahŕňajú informácie o vašej úlohe vo vašej spoločnosti, o vašom oprávnení používať produkty alebo služby a o vašom oprávnení zadávať objednávky; údaje o kvalifikácii zákazníka/dodávateľa a ďalšie údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s týmto vzťahom.
 • Vydedukované a odvodené informácie – dátové prvky vydedukované a odvodené analýzou našich vzťahových a transakčných informácií. Môžeme napríklad vygenerovať sklony, atribúty alebo skóre na marketingové účely, účely zabezpečenia alebo ochrany pred podvodmi.
 • Online a technické informácie – zaraďujeme sem informácie o vašej interakcii s našimi webovými stránkami, aplikáciami alebo reklamami vrátane adresy IP, identifikátorov zariadenia, nastavení, charakteristík, ID reklamy, histórie prehliadania, protokolov webového servera, záznamov protokolu servera, záznamov protokolu činnosti, časovania stlačenia klávesov a ďalších informácií zhromažďovaných súbormi cookie a podobnými technológiami.
 • Zvukové a vizuálne informácie – zaraďujeme sem zvukové, elektronické, vizuálne alebo podobné informácie o vašej interakcii s nami vrátane fotografií, videozáznamov, záznamov z priemyselných kamier, záznamov zo zákazníckeho centra, záznamov z monitorovania hovorov a hlasovej pošty.
 • Identifikačné čísla vydané vládou – zaraďujeme sem číslo sociálneho poistenia, číslo vodičského preukazu, číslo pasu a iné identifikačné čísla vydávané vládou, ktoré môžu byť potrebné na zabezpečenie súladu alebo vzhľadom na povahu vzťahu.
 • Geolokačné informácie – môžu zahŕňať presné geolokačné informácie, ktoré môžeme automaticky zhromažďovať z vášho mobilného zariadenia, ak sa rozhodnete povoliť nám ich zhromažďovanie.
 • Profesijné informácie a informácie o pracovnom pomere – zaraďujeme sem profesijné informácie alebo informácie o pracovnom pomere zamestnancov a potenciálnych zamestnancov vrátane údajov o uchádzačovi a životopisu, ako je vzdelanie a pracovná prax; informácie o kvalifikácii na danú pozíciu, ako sú zručnosti a posudky; profesijné záujmy a ciele; informácie zhromaždené na účely kvalifikácie zamestnancov, ako je dokumentácia o práve na prácu; a referencie.
 • Údaje o dodržiavaní predpisov – zaraďujeme sem záznamy vedené na preukázanie súladu s platnými zákonmi; záznamy o spotrebiteľských preferenciách, ako sú vaše prihlásenia a odhlásenia z marketingových programov; a záznamy o žiadostiach ohľadom práv dotknutej osoby.

Niektoré osobné informácie v týchto kategóriách môžu byť v niektorých jurisdikciách považované za citlivé osobné informácie.

Osobné informácie o vás môžeme zhromažďovať z rôznych zdrojov v závislosti od nášho vzťahu a interakcie s vami. Môže ísť o takéto zdroje:

 • vaše finančné inštitúcie, vydavatelia platobných kariet, obchodníci, akvizítori a ďalší partneri, ak používate platobný produkt značky Visa alebo ak konáme v ich mene, napríklad keď ťuknete na svoju kartu Visa;
 • vy samotní, napríklad keď sa zaregistrujete prepojením do ponukových programov kariet od spoločnosti Visa alebo partnera pre spoločnú propagáciu, zaregistrujete sa do riešenia Visa click-to-pay alebo nám poskytnete odpovede na prieskum;
 • váš počítač alebo zariadenia, pri komunikácii s našimi platformami, webovými stránkami a aplikáciami alebo inými automatickými technológiami, napríklad pri nahrávaní hovorov do nášho zákazníckeho centra a používaní priemyselných kamier v našich zariadeniach; a
 • iné tretie strany vrátane agregátorov údajov, spoločností sociálnych médií a iných verejne dostupných zdrojov. Okrem toho môžu pochádzať od vašich referencií a tretích strán, ktoré nám pomáhajú vykonávať interné vyšetrovania a previerky, zhromažďované profesijné a pracovné údaje a údaje o obchodných zákazníkoch môžeme zhromažďovať od vášho zamestnávateľa, organizátorov veľtrhov a konferencií a spoločností poskytujúcich odborné služby.

Účel zhromažďovania a zdieľania
Kategórie osobných informácií
Právny základ spracúvania
(Ak si to vyžadujú platné právne predpisy)
Prevádzkovanie elektronických platobných sietí Visa (vrátane autorizácie, zúčtovania a vyrovnávania transakcií a tokenizácie), umožnenie vašich platobných transakcií a súvisiace účely, ako je overovanie, riešenie sporov, prevencia podvodov a bezpečnosť
 • Kontaktné informácie
 • Transakčné a finančné informácie
 • Informácie o vzťahu
 • Interakčné informácie
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodného zákazníka
 • Vydedukované a odvodené informácie
 • Informácie on-line a technické informácie
 • Audio a vizuálne informácie
 • Identifikačné čísla vydávané vládou
 • Geolokačné informácie
 • Údaje o dodržiavaní predpisov
 • Na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, napríklad zmluvy s vami, alebo podľa potreby plnenie zmluvy medzi vami a obchodníkom alebo medzi vami a finančnou inštitúciou alebo iným subjektom, ktorý vydal vašu kartu, ak Visa poskytuje platobné služby alebo pôsobí ako spracovateľ údajov
 • Na dodržiavanie zákonov a predpisov, ktoré pre nás platia na celom svete
 • Na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, napríklad na ochranu vás, nás alebo iných osôb pred hrozbami (napríklad bezpečnostnými hrozbami alebo podvodmi); na umožnenie alebo správu nášho podnikania, napríklad na účely kontroly kvality, dodržiavania predpisov, konsolidovaného výkazníctva a služieb zákazníkom; na riadenie podnikových transakcií, napríklad fúzií alebo akvizícií, a na chápanie a zlepšovanie nášho podnikania alebo vzťahov so zákazníkmi vo všeobecnosti

na poskytnutie produktov, služieb, programov, ponúk alebo informácií, o ktoré ste spoločnosť Visa požiadali, a na súvisiace účely, ako sú určenie oprávnenosti a zákaznícky servis,
 • Kontaktné informácie
 • Transakčné a finančné informácie
 • Informácie o vzťahu
 • Interakčné informácie
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodného zákazníka
 • Vydedukované a odvodené informácie
 • Informácie on-line a technické informácie
 • Audio a vizuálne informácie
 • Identifikačné čísla vydávané vládou
 • Geolokačné informácie
 • Údaje o dodržiavaní predpisov
 • Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, ako je uvedené vyššie
 • Na dodržiavanie zákonov a predpisov, ktoré pre nás platia na celom svete
 • Na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, ako sa opisuje vyššie

na poskytovanie služieb našim zákazníkom. Ak sa napríklad zaregistrujete do vernostného programu vydavateľa karty alebo obchodníka, budeme spracúvať údaje o transakciách s kartou, aby sme vypočítali vaše odmeny a poskytli vám cielené ponuky od klientov
 • Kontaktné informácie
 • Transakčné a finančné informácie
 • Informácie o vzťahu
 • Interakčné informácie
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodného zákazníka
 • Vydedukované a odvodené informácie
 • Informácie on-line a technické informácie
 • Audio a vizuálne informácie
 • Identifikačné čísla vydávané vládou
 • Geolokačné informácie
 • Údaje o dodržiavaní predpisov
 • Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, ako je uvedené vyššie
 • Na dodržiavanie zákonov a predpisov, ktoré pre nás platia na celom svete
 • Na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, ako sa opisuje vyššie

Na prevádzkovanie riešení Visa, napríklad platby kliknutím, vrátane registrácie do riešenia, umožnenie zostať prihlásení vo svojom zariadení (ak ste si to zvolili), umožnenie zaplatenia pomocou riešenia, integráciu s inými digitálnymi peňaženkami (ak ste si to zvolili) a účasť v programoch súvisiacich s používaním riešenia
 • Kontaktné informácie
 • Transakčné a finančné informácie
 • Informácie o vzťahu
 • Interakčné informácie
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodného zákazníka
 • Vydedukované a odvodené informácie
 • Informácie on-line a technické informácie
 • Audio a vizuálne informácie
 • Identifikačné čísla vydávané vládou
 • Geolokačné informácie
 • Údaje o dodržiavaní predpisov
 • Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, ako je uvedené vyššie
 • Na dodržiavanie zákonov a predpisov, ktoré pre nás platia na celom svete
 • Na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, ako sa opisuje vyššie

Na realizáciu prieskumov, vernostných programov, stávok, súťaží a podujatí,
 • Kontaktné informácie
 • Transakčné a finančné informácie
 • Informácie o vzťahu
 • Interakčné informácie
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodného zákazníka
 • Vydedukované a odvodené informácie
 • Informácie on-line a technické informácie
 • Audio a vizuálne informácie
 • Identifikačné čísla vydávané vládou
 • Geolokačné informácie
 • Údaje o dodržiavaní predpisov
 • Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, ako je uvedené vyššie
 • Na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, ako sa opisuje vyššie

Na základe vášho výberu doručovať vám marketingovú komunikáciu, personalizované ponuky a reklamy podľa záujmov
 • Kontaktné informácie
 • Transakčné a finančné informácie
 • Informácie o vzťahu
 • Interakčné informácie
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodného zákazníka
 • Vydedukované a odvodené informácie
 • Informácie on-line a technické informácie
 • Audio a vizuálne informácie
 • Geolokačné informácie
 • Údaje o dodržiavaní predpisov
 • Na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných subjektov, napríklad na zasielanie noviniek a ponúk, ktoré sú pre vás relevantné

Na plnenie, rozvíjanie alebo udržiavanie našich obchodných vzťahov s vami alebo vašou spoločnosťou
 • Kontaktné informácie
 • Transakčné a finančné informácie
 • Informácie o vzťahu
 • Interakčné informácie
 • Biometrické identifikátory
 • Údaje obchodného zákazníka
 • Vydedukované a odvodené informácie
 • Informácie on-line a technické informácie
 • Audio a vizuálne informácie
 • Identifikačné čísla vydávané vládou
 • Geolokačné informácie
 • Údaje o dodržiavaní predpisov
 • Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, ako je uvedené vyššie
 • Na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, ako sa opisuje vyššie

Na uľahčenie vášho pracovného alebo zmluvného vzťahu s nami alebo vyhodnocovaní vašej nominácie na pracovnú pozíciu, vrátane obvyklých účelov v oblasti ľudských zdrojov, riadenia rizík a dodržiavania predpisov
 • Kontaktné informácie
 • Informácie o vzťahu
 • Interakčné informácie
 • Biometrické identifikátory
 • Informácie on-line a technické informácie
 • Audio a vizuálne informácie
 • Identifikačné čísla vydávané vládou
 • Profesijné informácie a informácie o pracovnom pomere
 • Údaje o dodržiavaní predpisov
 • Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, ako je uvedené vyššie
 • Na dodržiavanie zákonov a predpisov, ktoré pre nás platia na celom svete
 • Na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, ako sa opisuje vyššie

Na pochopenie toho, ako vy a iní používate naše produkty, na analýzu a modelovanie, a na vytvorenie obchodných informácií a prehľadov a na pochopenie ekonomických trendov,
 • Hoci sa na tieto činnosti môžu použiť určité informácie, ako sú transakčné a finančné informácie, vzťahové informácie, interakčné informácie, online a technické informácie a informácie o geografickej polohe, konečný výsledok nepredstavuje osobné informácie.
 • Na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, ako sa opisuje vyššie

Na vygenerovanie de-personalizovaných, de-identifikovaných, anonymizovaných alebo agregovaných súborov údajov, používaných pri vývoji produktov a na poskytovanie poradenských služieb klientom
 • Hoci sa na vygenerovanie týchto dátových súborov môžu použiť určité informácie, ako sú interakčné informácie a finančné informácie, vzťahové informácie, interakčné informácie, online a technické informácie, konečný výsledok nepredstavuje osobné informácie.
 • Na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, ako sa opisuje vyššie

Podpora našich každodenných obchodných činností, napríklad na účely správy účtov, kontrolu kvality, správy webovej stránky, kontinuity prevádzky a obnovy po havárii, bezpečnosti a prevencie podvodov, riadenia spoločnosti, výkazníctva a dodržiavania právnych predpisov, analýzy a výskumu, vymáhania plnenia zmlúv a správu iných zmlúv a poskytovania požadovaných produktov a služieb*
 • Kontaktné informácie
 • Transakčné a finančné informácie
 • Informácie o vzťahu
 • Interakčné informácie
 • Údaje obchodného zákazníka
 • Vydedukované a odvodené informácie
 • Informácie on-line a technické informácie
 • Audio a vizuálne informácie
 • Identifikačné čísla vydávané vládou
 • Geolokačné informácie
 • Profesijné informácie a informácie o pracovnom pomere
 • Informácie o dodržiavaní predpisov
 • Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, ako je uvedené vyššie
 • Na dodržiavanie zákonov a predpisov, ktoré pre nás platia na celom svete
 • Na účely našich vlastných oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, ako sa opisuje vyššie
Podľa konkrétnych okolností môžeme spracúvať osobné informácie aj s vaším súhlasom. Môžeme napríklad vychádzať z vášho súhlasu, ak to vyžaduje zákon, aby sme vám mohli poskytovať marketingovú komunikáciu.

„Každodenné obchodné účely“ zahŕňajú nasledujúce obchodné a súvisiace účely, na ktoré sa môžu používať osobné informácie:

Vaše osobné informácie môžeme sprístupniť:

 • našim pobočkám;
 • našim poskytovateľom služieb na účely poskytovania služieb pre nás;
 • finančným inštitúciám, obchodníkom, spracovateľom platieb a iným tretím stranám, viazaným príslušnými obmedzeniami ohľadom zachovania dôvernosti a používania, na účely umožnenia vašich platieb, manažmentu podvodov a rizík, poskytovania a vývoja produktov a služieb a na účely podpory našich každodenných obchodných činností;  
 • tretím stranám, napríklad reklamným partnerom tretích strán, ktorí môžu používať údaje zhromaždené zo súborov cookie a podobných prostriedkov, aby nám pomohli v našich reklamných programoch on-line;
 • orgánom verejnej správy;
 • náborovým agentúram a vašim referenciám (profesijné informácie a informácie o pracovnom pomere); a
 • vašej spoločnosti a jej pobočkám (v prípade údajov o obchodných zákazníkoch).

Osobné informácie môžeme sprístupniť aj ak to vyžaduje zákon, napríklad orgánom činným v trestnom konaní, regulačným orgánom alebo súdom, alebo, ak to povoľuje zákon, napríklad pri predaji alebo prevode obchodných aktív, pri vymáhaní našich zmlúv, pri ochrane nášho majetku alebo práv, majetku alebo bezpečnosti iných osôb, alebo ak je to potrebné na účely auditu, dodržiavania predpisov a riadenia spoločnosti.