Podmienky služby týkajúce sa riešenia Visa Solution

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZORNE SI PREČÍTAJTE UVEDENÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY RIEŠENIA VISA SOLUTION (ĎALEJ LEN „PODMIENKY“). AK STE SA ZAREGISTROVALI DO RIEŠENIA VISA SOLUTION, ALEBO STE SI AKTIVOVALI KARTU VISA SOLUTION, TÝM STE POTVRDILI, ŽE ROZUMIETE VŠETKÝM PODMIENKAM A S NIMI AJ SÚHLASÍTE. TIETO PODMIENKY NAHRÁDZAJÚ VŠETKY PREDCHÁDZAJÚCE PODMIENKY V SÚVISLOSTI S RIEŠENÍM VISA SOLUTION. 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2. augusta 2024.

Na registrácie riešenia Visa Solution po 2. auguste 2024 sa vzťahuje táto časť.

Riešenie Visa Solution je podmienené oprávnenosťou držiteľa karty. Beriete na vedomie, že ak váš vydavateľ poskytuje službu Click to Pay, nemusíte mať nárok na riešenie Visa Solution. Spoločnosť Visa však môže spolupracovať s vaším vydavateľom (vrátane zdieľania informácií, ktoré ste poskytli pri registrácii do riešenia Visa Solution), aby vám zabezpečila vhodné a zjednodušené služby. Ak nemáte nárok na riešenie Visa Solution, beriete na vedomie, že potvrdenie týchto podmienok nevytvára dohodu so spoločnosťou Visa a ostatné podmienky sa neuplatňujú. Pojmy s veľkým začiatočným písmenom sú definované v týchto podmienkach.

  1. Riešenie Visa Solution

  Visa Solution prevádzkuje spoločnosť Visa U.S.A. Inc. (ďalej len „Visa“). Kontaktné údaje spoločnosti Visa sú uvedené v časti Naše kontaktné údaje nižšie v časti L.

  Pojem „Visa Solution“, ako sa používa v týchto podmienkach, označuje všetky nasledujúce položky: všetky funkcie Click to Pay alebo Visa Checkout, ktoré budú teraz k dispozícii alebo budú pridané v budúcnosti, bez ohľadu na to, či budú označené ako Click to Pay Visa, Visa Checkout alebo iným názvom a na to, či budú k dispozícii na webových stránkach Visa Solution alebo na mobilných stránkach prevádzkovaných ako doména alebo subdoména (ďalej len „webové stránky“) alebo prostredníctvom aplikácie alebo funkcie ponúkanej vydávajúcou bankou alebo platobnou inštitúciou, obchodníkom alebo inou treťou stranou (spolu ďalej ako „služby“); logá, vzory, text, obrázky, videá, grafika, softvér a ďalší obsah a materiály spoločnosti Visa alebo jej poskytovateľov licencií dostupné prostredníctvom riešenia Visa Solution a ich výber a usporiadanie (spolu ďalej ako „obsah“) a hardvér spoločnosti Visa, softvér a siete spoločnosti Visa spojené so sprístupnením Visa Solution (spolu ďalej ako „systém Visa Solution“).

  Visa Solution vám ponúka (i) možnosť ukladať účet na platbu a ďalšie súvisiace informácie, ako napríklad e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu a fakturačné a dodacie adresy (ďalej len „údaje o karte“) pre vaše kreditné, debetné a dobíjateľné predplatené karty Visa a ďalšie karty alebo spôsoby platby, o ktorých spoločnosť Visa rozhodla, sú vhodné na použitie s riešením Visa Solution (ďalej len „oprávnené karty“); a (ii) schopnosť používať riešenie Visa Solution na poskytovanie údajov o karte s obchodníkmi alebo inými tretími stranami, ktoré zobrazujú ikonu Click to Pay ‍, kde je karta Visa akceptovaná, alebo ktoré zobrazujú značku Visa Checkout, čo im umožňuje spracovať transakciu. Spoločnosť Visa môže automaticky aktualizovať určité údaje o karte, ako napríklad číslo karty a dátum skončenia platnosti, poskytnuté finančnou inštitúciou alebo iným subjektom, ktorý vydal vaše oprávnené karty (ďalej len „vydavateľ“).

  Váš vydavateľ môže poskytnúť ďalšie informácie o vašich oprávnených kartách, ako napríklad dostupnosť bodov za odmenu, možnosti splátok a ďalšie výhody oprávnených kariet. Ak je to tak, predložíme vám tieto informácie v aktuálnom stave riešenia Visa Solution tak, ako boli získané od vydavateľa vašej oprávnenej karty. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto informácií, obráťte sa na svojho vydavateľa.  Ak je to možné, spoločnosť Visa spracuje vaše informácie, aby určila, či ste oprávnení na tieto možnosti alebo výhody, a aby vám ich zobrazila.

  Keď použijete riešenie Visa Solution, odošleme vaše údaje o karte obchodníkovi alebo inej príslušnej tretej strane, aby sme im umožnili spracovanie transakcie. Spoločnosť Visa môže vygenerovať číselný náhradný údaj o čísle vášho účtu na platbu na oprávnenú kartu Visa (token), ktorý sa použije v záujme ochrany vašich oprávnených kariet. Súhlasíte s tým, že obchodník alebo iná príslušná tretia strana môže prenášať informácie o transakcii vašej oprávnenej karty do príslušnej siete, ktorá bude uhradená vami zvolenou oprávnenou kartou.

  Beriete na vedomie, že údaje o karte uložené alebo poskytnuté prostredníctvom použitia riešenia Visa Solution poskytujete vy, alebo v určitých jurisdikciách vo vašom mene váš vydavateľ alebo obchodník alebo tretia strana, a obsahujú osobné finančné informácie. Oprávnené karty môžete v súvislosti s riešením Visa Solution použiť, iba ak vás vydavateľ bude považovať za držiteľa karty alebo oprávneného používateľa a vaše meno bude uvedené na oprávnenej karte. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste zodpovední za úplnosť a presnosť údajov o karte a ďalších informácií, ktoré ukladáte s použitím riešenia Visa Solution alebo ich poskytujete prostredníctvom Visa Solution. Musíte použiť iba platné e-mailové adresy a telefónne čísla, ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou. Aj keď spoločnosť Visa môže vykonávať určité overovacie kontroly údajov o kartách Visa, spoločnosť Visa nezodpovedá za presnosť údajov o kartách ani za ďalšie informácie, ktoré poskytnete, vrátane toho, či sú údaje o kartách aktuálne.

  Riešenie Visa Solution nie je bankovým ani účtom na platbu a neponúka žiadny kredit ani vám a ani obchodníkovi. Akákoľvek transakcia, ktorú uskutočníte pomocou riešenia Visa Solution, sa prejaví na účte, ktorý sa týka oprávnenej karty, ktorú na transakciu použijete. Platba na tento účet je výlučne záležitosťou medzi vami a vydavateľom oprávnenej karty.

  2. Dôležité upozornenie o vašich transakciách

  AJ KEĎ VISA SOLUTION POMÁHA UĽAHČIŤ TRANSAKCIU, SPOLOČNOSŤ VISA NIE JE STRANOU TRANSAKCIE A PLATBY OBCHODNÍKOVI ALEBO OD OBCHODNÍKA V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVANÍM RIEŠENIA VISA SOLUTION, VRÁTANE NÁKUPU ALEBO VRÁTENIA TOVARU ALEBO SLUŽIEB, SÚ VÝLUČNE MEDZI VAMI A OBCHODNÍKOM.

  AK POŽADUJETE REFUNDÁCIU ALEBO ZRUŠENIE AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE USKUTOČNENEJ POMOCOU RIEŠENIA VISA SOLUTION, JE POTREBNÉ SA OBRÁTIŤ NA PRÍSLUŠNÉHO OBCHODNÍKA A/ALEBO VYDAVATEĽA OPRÁVNENEJ KARTY, KTORÚ STE PRI TRANSAKCII POUŽILI. UPOZORŇUJEME, ŽE SPOLOČNOSŤ VISA NIE JE STRANOU TRANSAKCIE, A PRETO NIE JE SCHOPNÁ VYRIEŠIŤ ŽIADNE PROBLÉMY, KTORÉ V SÚVISLOSTI S TRANSAKCIOU MÔŽU VZNIKNÚŤ.

  AK MÁTE SPOR S OBCHODNÍKOM O TRANSAKCII USKUTOČNENEJ V SÚVISLOSTI S RIEŠENÍM VISA SOLUTION, STE VÝLUČNE ZODPOVEDNÍ ZA UROVNANIE SPORU PRIAMO S OBCHODNÍKOM ALEBO PROSTREDNÍCTVOM VÁŠHO VYDAVATEĽA. Z DÔVODU FUNGOVANIA RIEŠENIA VISA SOLUTION NIE JE SPOLOČNOSŤ VISA STRANOU TRANSAKCIE.

  3. Podmienky služby

  Riešenie Visa Solution nemusí byť dostupné na všetkých oprávnených kartách. Spoločnosť Visa môže ďalej na základe vlastného uváženia odstrániť oprávnené karty z Visa Solution alebo zabrániť aktivácii oprávnených kariet pre riešenie Visa Solution a môže tiež kedykoľvek revidovať oprávnenosť konkrétnych alebo všeobecných kreditných, debetných a dobíjateľných predplatených kariet a ďalších kariet alebo spôsobov platby, ktoré predstavujú oprávnené karty.

  4. Oprávnenosť

  Riešenie Visa Solution je dostupné iba pre jednotlivcov, ktorí:

  1. sú obyvateľmi jednej z týchto jurisdikcií: Andorra, Argentína, Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Brazília, Kanada, Normanské ostrovy, Čile, Čína (pevnina a Hongkong), Kolumbia, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Dominikánska republika, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Gibraltár, Grécko, Grónsko, Maďarsko, India, Írsko, Ostrov Man, Taliansko, Kuvajt, Lichtenštajnsko, Malajzia, Malta, Mexiko, Monako, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Peru, Poľsko, Katar, Rumunsko, San Maríno, Saudská Arábia, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Juhoafrická republika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké (vrátane ich území) alebo Vatikán, podľa toho, ako sú jednotlivé jurisdikcie sprístupnené (ďalej len „oprávnené jurisdikcie“);
  2. sú plnoletí v ich jurisdikcii, provincii alebo na území bydliska;
  3. majú prístup na internet prostredníctvom počítača alebo iných zariadení; a
  4. sú držiteľmi karty alebo oprávnenými používateľmi jednej alebo viacerých oprávnených kariet a majú dobrú úverovú schopnosť, pokiaľ ide o ich účty oprávnených kariet.

  Prístup k riešeniu Visa Solution z akéhokoľvek miesta, kde je jeho použitie protizákonné alebo inak obmedzené, je zakázaný. Ak meníte jurisdikciu svojho bydliska, musíte sa okamžite odhlásiť z riešenia Visa Solution a znova sa zaregistrovať vo svojej novej jurisdikcii bydliska, ak ide o oprávnenú jurisdikciu. Ak vaše nové miesto nie je oprávnenou jurisdikciou, môžete sa znova zaregistrovať, keď bude na vašom novom mieste riešenie Visa Solution dostupné.

  5. Registrácia a bezpečnosť

  Ak sa rozhodnete zaregistrovať alebo aktivovať oprávnenú kartu pre riešenie Visa Solution, zaväzujete sa, že nám poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe a budete nás informovať, ak dôjde k zmenám v týchto informáciách. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Visa nebude mať žiadnu povinnosť súvisiacu s vaším neudržiavaním presných informácií v spoločnosti Visa vrátane vášho neobdržania dôležitých informácií a aktualizácií o riešení Visa Solution alebo z nich vyplývajúcich. Ak má spoločnosť Visa dôvodné podozrenie, že akékoľvek informácie, ktoré ste nám poskytli, sú nepravdivé, nepresné alebo neúplné, môže spoločnosť Visa pozastaviť alebo ukončiť vašu registráciu alebo používanie riešenia Visa Solution a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce použitie riešenia Visa Solution (alebo akejkoľvek jeho časti).

  V rámci vašej registrácie je potrebné zadať používateľské meno a na niektorých trhoch sa môže vyžadovať vytvorenie hesla. Tieto údaje sa používajú na overenie vašej totožnosti pri používaní riešenia Visa Solution. Ak sa od vás vyžaduje vytvorenie hesla, pre vašu ochranu si zvoľte heslo, ktoré bude jedinečné pre riešenie Visa Solution. Svoje používateľské meno a heslo si zapamätajte a neuchovávajte heslo ďalej na osobnom počítači, tablete alebo mobilnom zariadení ani na inom zariadení použitom na prístup k riešeniu Visa Solution. Zodpovedáte za ochranu dôvernosti svojho používateľského mena a hesla, ak existujú. Ak sa okrem toho rozhodnete aby si vaše zariadenie alebo prehliadač zapamätali poskytnuté údaje, alebo prepojíte použitie riešenia Visa Solution s digitálnou peňaženkou na jednom alebo viacerých zariadeniach, ste zodpovední za ochranu bezpečnosti a prístupu k takémuto zariadeniu (prípadne zariadeniam). Je dôležité, aby ste to urobili, pretože nie sme zodpovední za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku neoprávneného používania vašej oprávnenej karty, a v závislosti od okolností vás môže váš vydavateľ považovať za osobu zodpovednú za neoprávnené používanie vášho účtu k oprávnenej karte. Súhlasíte s tým, že v príslušnom prípade spoločnosť Visa okamžite upozorníte na akékoľvek neoprávnené používanie vášho používateľského mena, hesla alebo oprávnenej karty v riešení Visa Solution, alebo ak vaše zariadenie/-ia, na ktorom/-ých ste si zvolili možnosť zapamätania si údajov alebo ste na ňom/nich prepojili svoje používanie riešenia Visa Solution s digitálnou peňaženkou, bude/-ú odcudzené, alebo ak inak utrpíte neoprávneným prístupom alebo iným skutočným alebo potenciálnym porušením bezpečnosti týkajúcim sa vášho používania riešenia Visa Solution s digitálnou peňaženkou. Spoločnosť Visa si vyhradzuje právo odstrániť vaše oprávnené karty z riešenia Visa, pozastaviť alebo ukončiť vaše používanie riešenia Visa Solution a/alebo ak máte heslo, bude od vás vyžadovať zmenu hesla, ak sa spoločnosť Visa domnieva, že už nie je bezpečné.

  Ste zodpovední za použitie svojich oprávnených kariet v riešení Visa a za zabezpečenie toho, že použitie alebo prístup k riešeniu Visa Solution je v úplnom súlade s týmito podmienkami.

  Beriete na vedomie, že spoločnosť Visa môže odoslať jednorazový prístupový kód na váš e-mail alebo mobilný telefón na overenie vašej totožnosti pri používaní riešenia Visa Solution.

  Pravidelne kontrolujeme bezpečnostné opatrenia týkajúce sa riešenia Visa Solution. Nemôžeme však zaručiť, že informácie, ktoré prenášate cez internet, sú úplne bezpečné.

  V súvislosti s riešením Visa Solution sa môžete rozhodnúť používať funkcie svojho osobného zariadenia, ako sú odtlačky prstov, údaje o overení tváre alebo prístupový kód vášho zariadenia (ďalej len „prístupové kľúče“), ak ich spoločnosť Visa sprístupní. Používanie prístupových kľúčov sa riadi zmluvou medzi vami a výrobcom vášho zariadenia. Vaše odtlačky prstov, údaje o overení tváre ani prístupový kód zariadenia neopustia vaše zariadenie. Môžete sa rozhodnúť, či chcete používať prístupové kľúče v súvislosti s akoukoľvek platobnou transakciou, a môžete zakázať používanie prístupových kľúčov v súvislosti s riešením Visa Solution tým, že zrušíte prepojenie svojej karty alebo odstránite svoje zariadenie tu.

  6. Zmluva s držiteľom karty

  Tieto podmienky neupravujú ani inak nemenia žiadne zmluvy s vydavateľom týkajúce sa oprávnenej karty (ďalej len „zmluva s držiteľom karty“). V prípade akejkoľvek nezrovnalosti medzi týmito podmienkami a vašou zmluvou držiteľa karty tieto podmienky upravujú vzťah medzi vami a spoločnosťou Visa výlučne v súvislosti s riešením Visa Solution a vaša zmluva držiteľa karty s vaším vydavateľom upravuje vzťah medzi vami a vaším vydavateľom. Zodpovedáte za zabezpečenie toho, aby vaše použitie riešenia Visa Solution bolo v súlade s akoukoľvek zmluvou držiteľa karty.

  7. Úhrady, poplatky a dane

  Ste výlučne zodpovedný/-á za získanie hardvéru, zariadenia, softvéru, bezdrôtového a internetového prístupu a ďalších položiek potrebných na používanie alebo prístup k riešeniu Visa Solution a za všetky súvisiace poplatky, výdavky alebo iné úhrady. Správy a údaje môžu byť spoplatnené. Ste tiež výlučne zodpovedný/-á za akékoľvek úroky, poplatky, úhrady alebo výdavky od vydavateľa akýchkoľvek oprávnených kariet, ktoré použijete v súvislosti s riešením Visa Solution, a za všetky dane alebo povinnosti týkajúce sa podávania daňových priznaní v súvislosti s vaším používaním riešenia Visa Solution.

  8. Ochrana osobných údajov

  Spoločnosť Visa spracúva vaše osobné údaje v nevyhnutnej miere, aby vám mohla poskytnúť riešenie Visa Solution (ako je dohodnuté v týchto podmienkach služby), a na súvisiace účely, ktoré sú opísané v globálnom oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Visa (ďalej len „oznámenie o ochrane osobných údajov“).  Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Visa a jej pridružené spoločnosti zhromažďujú, chránia a poskytujú vaše osobné informácie pri používaní riešenia Visa Solution, a ďalšie možnosti ochrany osobných údajov, ktoré máte, nájdete v globálnom oznámení o ochrane osobných údajov spoločnosti Visa.

  Ak využívate ďalšie služby poskytované vaším vydavateľom, obchodníkom alebo inou treťou stranou (vrátane prípadov, keď sú tieto služby dostupné prostredníctvom riešenia Visa Solution), môžu sa na vás vzťahovať samostatné oznámenia o ochrane osobných údajov.

  Riešenie Visa Solution využíva funkciu automatického dopĺňania Google na zefektívnenie práce s riešením Visa Solution.  Pokiaľ spoločnosť Google spracúva vaše osobné informácie, robí to v súlade so svojimi podmienkami poskytovania služby a zásadami ochrany osobných údajov.

  Zodpovedáte za zabezpečenie toho, že osobné informácie spojené s vaším účtom zostanú primerané a aktuálne. 

  9. Vlastnícke práva

  Všetky vlastnícke práva k riešeniam Visa Solution, vrátane obsahu, si ponecháva spoločnosť Visa, jej pridružené spoločnosti a ich poskytovatelia licencií a sú chránené príslušnými autorskými právami, ochrannými známkami a inými vlastníckymi právami (vrátane práva duševného vlastníctva) a medzinárodnými zmluvami. Všetky práva, ktoré vám prostredníctvom týchto podmienok nie sú výslovne udelené, si ponecháva spoločnosť Visa, jej pridružené spoločnosti a ich poskytovatelia licencií. Nič v týchto podmienkach vám neudeľuje žiadne právo na používanie ochranných známok, značiek služieb, log alebo iných indícií pôvodu spoločnosti Visa, jej pridružených spoločností alebo iných tretích strán. „Pridružená spoločnosť“ je subjekt kontrolovaný spoločnosťou Visa, ktorý ju kontroluje alebo je pod jej spoločnou kontrolou.

  10. Udelenie licencie

  Spoločnosť Visa vám udeľuje obmedzenú, odvolateľnú, nevýhradnú, nesublicencovateľnú a inak neprenosnú licenciu na používanie riešenia Visa Solution v súlade s týmito podmienkami, pokiaľ ste registrovaní v riešení Visa Solution. Spoločnosť Visa môže podľa vlastného rozhodnutia túto licenciu kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu pozastaviť, prerušiť alebo ukončiť. Všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené, si vyhradzuje spoločnosť Visa, jej pridružené spoločnosti alebo ich poskytovatelia licencií.

  11. Spätná väzba

  Ak poskytnete spätnú väzbu alebo návrhy týkajúce sa riešenia Visa Solution, môžeme vašu spätnú väzbu alebo návrhy použiť bez záväzkov voči vám.

  12. Správanie používateľa

  Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony, pravidlá a nariadenia a ďalšie právne požiadavky, ktoré sa týkajú vášho používania riešenia Visa Solution. Ďalej súhlasíte s tým, že:
 • budete používať riešenie Visa Solution iba v súlade s právnymi predpismi;
 • nebudete používať riešenie Visa Solution v rozpore s týmito podmienkami;
 • nebudete narúšať ani zasahovať do bezpečnosti alebo prevádzky riešenia Visa Solution alebo akejkoľvek jeho časti alebo inak zneužívať toto riešenie;
 • sa nebudete pokúšať získať neoprávnený prístup k riešeniu Visa Solution ani jeho častiam, ku ktorým je obmedzený všeobecný prístup;
 • nebudete používať riešenie Visa Solution žiadnym spôsobom, ktorý by sa mohol považovať za falošný a/alebo hanlivý, urážlivý, vulgárny, nenávistný, obťažujúci, obscénny, neslušný, výhražný, zasahujúci do súkromia osoby alebo za porušenie práv tretích strán;
 • nebudete reprodukovať riešenie Visa Solution v žiadnej podobe, ani uchovávať alebo začleňovať riešenie Visa Solution do žiadneho systému na získavanie informácií, elektronického, mechanického ani iného;
 • nebudete kopírovať, napodobňovať, klonovať, prenajímať, požičiavať, predávať, komerčne využívať, upravovať, dekompilovať, rozoberať, distribuovať, spätne analyzovať alebo prevádzať riešenie Visa Solution ani jeho časť;
 • nebudete používať žiadne zariadenie, softvér ani rutinu na narušenie alebo pokus o narušenie riadneho fungovania riešenia Visa Solution a/alebo prijatie akýchkoľvek opatrení, ktoré znamenajú neodôvodnenú alebo neprimerane veľkú záťaž pre systém riešení Visa Solution, ako to sama určuje spoločnosť Visa podľa vlastného rozhodnutia, a
 • splníte akékoľvek ďalšie požiadavky, obmedzenia alebo limity, ktoré bude priebežne ukladať spoločnosť Visa alebo váš vydavateľ.

  13. Vyhlásenie o obmedzenej záruke a zodpovednosti

  RIEŠENIE VISA SOLUTION AKO CELOK A ČIASTOČNE, VRÁTANE VŠETKÝCH SLUŽIEB, SA POSKYTUJE „TAK AKO JE“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“ BEZ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU VRÁTANE ZÁRUK Z TITULU, IMPLICITNÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL. NEZARUČUJEME, ŽE SYSTÉM VISA SOLUTION NEOBSAHUJE VÍRUSY ALEBO ŽE PRÍSTUP K RIEŠENIU VISA SOLUTION NEBUDE PRERUŠENÝ. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI VÝSLOVNE POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PREBERÁTE VÝLUČNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA SVOJE POUŽITIE RIEŠENIA VISA SOLUTION A ZA JEHO VÝSLEDKY A VÝKONNOSŤ. 

  SPOLOČNOSŤ VISA A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A KAŽDÝ Z ICH PRÍSLUŠNÝCH ÚRADNÍKOV, RIADITEĽOV, ZÁKAZNÍKOV, ČLENOV, ZAMESTNANCOV ALEBO OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV (ĎALEJ LEN „STRANY SPOLOČNOSTI VISA“) NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE A Z NIJAKÉHO DÔVODU, VRÁTANE NEDBALOSTI, ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE ŠKODY, VZNIKNUTÉ NÁROKY ALEBO STRATY (VRÁTANE KOMPENZAČNÝCH, NÁHODNÝCH, NEPRIAMYCH, OSOBITNÝCH, NÁSLEDNÝCH, REPRESÍVNYCH ALEBO PRÍKLADNÝCH ŠKÔD), NECH UŽ SÚ SPÔSOBENÉ AKOUKOĽVEK TEÓRIOU ZODPOVEDNOSTI VYPLÝVAJÚCOU Z RIEŠENIA VISA SOLUTION A/ALEBO TÝCHTO PODMIENOK ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI, AJ KEĎ BOLA STRANA SPOLOČNOSTI VISA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD, NÁROKOV ALEBO STRÁT. 

  BEZ TOHO, ABY SA OBMEDZILA VŠEOBECNOSŤ VYŠŠIE UVEDENÉHO, STRANY SPOLOČNOSTI VISA NEBUDÚ ZODPOVEDAŤ VÁM ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE ZA: (I) VAŠE POUŽITIE ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽIŤ RIEŠENIE VISA SOLUTION Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU VRÁTANE ODMIETNUTIA VÁŠHO VYDAVATEĽA POVOLIŤ TRANSAKCIU ALEBO OBCHODNÍKA PRIJAŤ TRANSAKCIU; (II) AKÝKOĽVEK TOVAR, SLUŽBY ALEBO INFORMÁCIE ZAKÚPENÉ ALEBO PRIJATÉ V SÚVISLOSTI S RIEŠENÍM VISA SOLUTION VRÁTANE VÁŠHO NEPRIJATIA ALEBO NEMOŽNOSTI VRÁTIŤ TENTO TOVAR, SLUŽBY ALEBO INFORMÁCIE; (III) SPORY MEDZI VAMI A OBCHODNÍKOM; (IV) AKÉKOĽVEK NEPRESNOSTI, NEÚPLNOSTI ANI DEZINFORMÁCIE OBSIAHNUTÉ V AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÁCH POSKYTOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM RIEŠENIA VISA SOLUTION VRÁTANE INFORMÁCIÍ POSKYTNUTÝCH VAŠÍM VYDAVATEĽOM ALEBO INÝMI TRETÍMI STRANAMI; (V) NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K VAŠIM PRENOSOM, ÚDAJOM ALEBO INÝM INFORMÁCIÁM, KTORÉ SA ZHROMAŽĎUJÚ, UKLADAJÚ ALEBO ZASIELAJÚ V SÚVISLOSTI S RIEŠENÍM VISA SOLUTION, ALEBO ICH ZMENOU ČI STRATOU; (VI) CHYBY, VÝPADOK SYSTÉMU, VÝPADKY SIETE ALEBO SYSTÉMU, POŠKODENIE SÚBOROV ALEBO PRERUŠENIA SLUŽBY; ALEBO (VII) AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE RIEŠENIA VISA SOLUTION Z VAŠEJ STRANY; STRANY SPOLOČNOSTI VISA NAVYŠE NEBUDÚ ZODPOVEDNÉ ZA ŽIADNE NESPLNENIE AKÝCHKOĽVEK POVINNOSTÍ OBSIAHNUTÝCH V TÝCHTO PODMIENKACH V DÔSLEDKU PRIAMEHO ALEBO NEPRIAMEHO ZLYHANIA AKÝCHKOĽVEK ZARIADENÍ, PROBLÉMOV S PRENOSOM ALEBO DODÁVKOU ALEBO AKÝCHKOĽVEK PRIEMYSELNÝCH SPOROV, VOJEN, PRÍRODNÝCH KATASTROF, ČINOV TERORIZMU, VÝBUCHU, VYŠŠEJ MOCI ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ UDALOSTI MIMO NAŠEJ KONTROLY; 

  BEZ OHĽADU NA TO, ČO JE V TOMTO DOKUMENTE UVEDENÉ INAK, BUDE KUMULATÍVNA ZODPOVEDNOSŤ STRÁN SPOLOČNOSTI VISA VOČI VÁM VYPLÝVAJÚCA Z AKEJKOĽVEK PRÍČINY KONANIA VŽDY OBMEDZENÁ NA NIŽŠIU Z TÝCHTO HODNÔT: (A) VAŠA SKUTOČNÁ STRATA ALEBO (B) 100 USD (ALEBO EKVIVALENT V MIESTNEJ MENE); 

  NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ ZRIEKNUTIE SA, VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH ZÁRUK, ZODPOVEDNOSTI A ŠKÔD, TAKŽE NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH ZRIEKNUTÍ SA, VYLÚČENÍ A OBMEDZENÍ SA VÁS NEMUSIA TÝKAŤ. V TAKÝCHTO JURISDIKCIÁCH BUDE ZODPOVEDNOSŤ STRÁN SPOLOČNOSTI VISA OBMEDZENÁ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI. NIČ V TÝCHTO PODMIENKACH NEVYLUČUJE ZODPOVEDNOSŤ STRÁN SPOLOČNOSTI VISA ZA (A) SMRŤ ALEBO ZRANENIE OSÔB SPÔSOBENÉ ICH NEDBANLIVOSŤOU, (B) PODVOD ALEBO PODVODNÉ SKRESLENIE ALEBO (C) ZÁLEŽITOSŤ, KTORÚ BY BOLO PRE STRANY SPOLOČNOSTI VISA NEZÁKONNÉ VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ ALEBO SA JU POKÚSIŤ VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ.

  14. Žiadne potvrdenia; spory s obchodníkmi

  Spoločnosť Visa nepodporuje ani nesponzoruje a nezodpovedá za: (i) vydavateľov alebo prevádzkovateľov platobných sietí alebo digitálnych peňaženiek alebo iné tretie strany, ktoré pomáhajú zjednodušiť používanie pokladne alebo ktoré môžete použiť v súvislosti s riešením Visa Solution; (ii) zakúpený tovar alebo služby alebo transakcie uskutočnené v súvislosti s riešením Visa Solution; (iii) dodržiavanie alebo plnenie zakúpeného tovaru alebo služieb alebo transakcií uskutočnených v súvislosti s riešením Visa Solution; a (iv) obchodníkov, ktorých tovar alebo služby je možné zakúpiť, alebo s ktorými sa uskutočňuje transakcia v súvislosti s riešením Visa Solution.

  15. Webové sídla, obsah a zdroje tretích strán

  Riešenie Visa Solution môže byť prístupné prostredníctvom tretích strán, ktoré pomáhajú uľahčiť skúsenosti s transakciami, vrátane ich webových stránok, domén alebo aplikácií, a môže vám umožniť prepojenie alebo prístup k priamym spojeniam s týmito tretími stranami alebo webovými stránkami tretích strán, obsahom a prostriedkami vrátane sociálnych médií. Beriete na vedomie, že spoločnosť Visa nemá žiadnu kontrolu nad názormi, stanoviskami či obsahom akýchkoľvek tretích strán alebo ich webových stránok, domén, aplikácií, obsahu alebo zdrojov poskytovaných spoločnosťami alebo osobami inými ako spoločnosť Visa a nemusí s nimi nevyhnutne súhlasiť. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Visa nie je zodpovedná za dostupnosť akýchkoľvek takýchto webových stránok, domén, aplikácií, obsahu či zdrojov. Ďalej beriete na vedomie, že spoločnosť Visa voči vám nenesie zodpovednosť za žiadne straty či škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku týchto tretích strán, vrátane webových stránok, domén, aplikácií, obsahu alebo zdrojov tretích strán vrátane strát alebo škôd spôsobených v súvislosti s nákupmi spracovávanými prostredníctvom riešenia Visa Solution.

  16. Úprava riešenia Visa Solution a týchto podmienok; ukončenie

  Spoločnosť Visa môže na základe vlastného rozhodnutia dočasne alebo natrvalo ukončiť, zmeniť, upraviť, pozastaviť, vylepšiť alebo prerušiť prevádzku ktorékoľvek alebo všetkých aspektov riešenia Visa Solution, vrátane dostupnosti ktorejkoľvek časti riešenia Visa Solution, kedykoľvek po oznámení alebo bez neho a vy súhlasíte s tým, že spoločnosť Visa nenesie zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane v dôsledku vykonania ktoréhokoľvek z týchto krokov. Vaše ďalšie používanie riešenia Visa Solution po vykonaní akýchkoľvek zmien, úprav alebo zlepšení niektorých alebo všetkých aspektov riešenia Visa Solution sa bude považovať za vaše prijatie týchto zmien, úprav alebo vylepšení a uplatniteľnosť týchto podmienok na riešenie Visa Solution s takýmito zmenami, úpravami alebo vylepšeniami.

  Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek z týchto podmienok, riešenie Visa Solution nesmiete používať. Spoločnosť Visa si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia kedykoľvek upraviť tieto podmienky. Spoločnosť Visa môže zmeniť tieto podmienky uverejnením novej verzie s oznámením, ktoré považujeme za primerané za daných okolností, vrátane oznámenia na našej webovej stránke alebo na akejkoľvek inej webovej stránke udržiavanej na účely poskytovania riešenia Visa Solution. Najnovšiu verziu týchto podmienok vždy zverejníme na webovej stránke. Dátum poslednej úpravy bude označený nižšie uvedeným dátumom „Posledná aktualizácia“. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, vaše ďalšie používanie alebo účasť na riešení Visa Solution po akejkoľvek takejto zmene znamená vaše prijatie takto upravených podmienok.

  Používanie riešenia Visa Solution môžete kedykoľvek ukončiť, a to aj v prípade, že nie ste spokojný/-á so zmenami, ktoré urobíme v podmienkach. Registráciu z riešenia Visa Solution môžete zrušiť podľa pokynov v časti Zákaznícka podpora na webovej stránke riešenia Visa Solution. Spoločnosť Visa môže kedykoľvek okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzku voči vám pozastaviť, prerušiť alebo ukončiť váš prístup alebo použitie riešenia Visa Solution, (i) ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, alebo (ii) z akýchkoľvek iných komerčne odôvodnených dôvodov spoločnosti Visa podľa vlastného rozhodnutia. Spoločnosť Visa nebude zodpovedná za žiadne pozastavenie, ukončenie, prerušenie, zmenu alebo úpravu vášho používania alebo prístupu k riešeniam Visa Solution. Po ukončení platnosti nesiete zodpovednosť za všetky platby a ďalšie záväzky, ktoré vám vznikli na základe týchto podmienok.

  17. Všeobecné podmienky

  1. Oznámenia.
   Súhlasíte s tým, že spoločnosť Visa vám môže poskytovať oznámenia a ďalšie informácie v súvislosti s riešením Visa Solution e-mailom, zverejnením na webovom sídle alebo inými formami elektronickej komunikácie. Všetka elektronická komunikácia od nás pre vás sa považuje za komunikáciu „písomnou formou“ a považuje sa za vám doručenú skôr, ako je dátum skutočného prijatia, alebo päť dní od dátumu uverejnenia alebo zaslania. Nie sme povinní poskytovať vám žiadne ďalšie oznámenia v písomnej forme, týkajúce sa vášho používania riešenia Visa Solution.
   Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť pravidelnú kontrolu e-mailovej schránky, ktorá môže obsahovať oznámenia od nás. Musíte sa ubezpečiť, že e-maily od nás nie sú blokované na vašom e-mailovom účte, a tiež to, aby e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli, zostala aktuálna. Ďalej nás oprávňujete konať podľa pokynov, ktoré nám poskytnete elektronicky.
   Na prístup k informáciám elektronickým spôsobom alebo na vykonávanie akýchkoľvek aktivít týkajúcich sa vášho účtu riešenia Visa Solution musíte mať používateľské meno účtu riešenia Visa Solution.
  2. Vzdanie sa práv.
   Naše zlyhanie alebo oneskorenie pri uplatňovaní alebo presadzovaní ktoréhokoľvek ustanovenia alebo práva obsiahnutého v týchto podmienkach sa nebude považovať za vzdanie sa tohto ustanovenia alebo práva.
  3. Celá zmluva.
   Tieto podmienky tvoria úplnú zmluvu medzi spoločnosťou Visa a vami, pokiaľ ide o vaše použitie riešenia Visa Solution.
  4. Oddeliteľnosť.
   Vy a spoločnosť Visa súhlasíte s tým, že ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok považované za protizákonné, neplatné (a to aj na základe zákona) alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymožiteľné príslušným súdom, bude sa toto ustanovenie považovať za oddeliteľné od týchto podmienok a nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť všetkých ostatných ustanovení.
  5. Výklad.
   Nadpisy a hlavičky slúžia iba na informačné účely a na účely výkladu sa nebudú považovať za zahrnuté. Slová, ako „týchto podmienok“, „v týchto podmienkach“ a „na základe týchto podmienok“, znamenajú a odkazujú na všetky tieto podmienky, a nie na ich konkrétnu časť. Pojem „vrátane“ znamená „okrem iného aj vrátane“. Kedykoľvek sa tu používa jednotné číslo, musí obsahovať množné číslo, množné číslo musí obsahovať jednotné číslo a použitie akéhokoľvek pohlavia sa dá uplatniť na všetky pohlavia.
  6. Vzťah strán.
   Nič v týchto podmienkach sa nebude vykladať tak, že vytvára spoločný podnik, partnerstvo, pracovný alebo agentúrny vzťah medzi vami a spoločnosťou Visa, a nemáte žiadne oprávnenie vytvárať akékoľvek povinnosti ani vyjadrovať sa v mene spoločnosti Visa.
  7. Odškodnenie.
   V najväčšej možnej miere povolenej platnými právnymi predpismi súhlasíte s tým, že odškodníte, budete obhajovať a ochránite strany spoločnosti Visa pred akýmikoľvek stratami, záväzkami, nárokmi alebo požiadavkami, škodami, pokutami a nákladmi v dôsledku alebo v súvislosti s vaším porušením týchto podmienok.
  8. Riešenie sporov a rozhodné právo.
   V plnom rozsahu povolenom právnymi predpismi vy a spoločnosť Visa súhlasíte, že:
   1. ak ste rezidentom inej oprávnenej jurisdikcie, ako je uvedená v bode H písm. b) nižšie, platí nasledujúce rozhodné právo a ustanovenie o arbitrážnom konaní:
    TÁTO ČASŤ OBSAHUJE USTANOVENIE O ARBITRÁŽNOM KONANÍ. TOTO USTANOVENIE SI POZORNE PREČÍTAJTE. MÁ SA ZA TO, ŽE VŠETKY NÁROKY SÚVISIACE S RIEŠENÍM VISA SOLUTION ALEBO S TÝMITO PODMIENKAMI SA RIEŠIA ZÁVÄZNÝM ARBITRÁŽNYM KONANÍM. PRI ARBITRÁŽNOM KONANÍ VY ANI SPOLOČNOSŤ VISA NEMÁTE PRÁVO NA RIEŠENIE NÁROKOV NA SÚDE ANI NA PROCES S POROTOU. O NÁROKOCH MOŽNO ROZHODNÚŤ LEN JEDNOTLIVO. PRÁVA TÝKAJÚCE SA ZISŤOVANIA PRED POJEDNÁVANÍM NA SÚDE A PRÁVA NA ODVOLANIE PO POJEDNÁVANÍ BUDÚ OBMEDZENÉ, ALE ARBITER SPORU MÔŽE PRIZNAŤ NÁHRADU ŠKODY A OPRAVNÝ PROSTRIEDOK, KTORÉ TIETO PODMIENKY PRIPÚŠŤAJÚ.
    Všetky spory, žaloby, nároky alebo sporné otázky vyplývajúce z riešenia Visa Solution alebo súvisiace s riešením Visa Solution alebo týmito podmienkami, vrátane vytvárania, interpretácie, porušenia, podania, ukončenia, presadzovania alebo platnosti týchto podmienok, platnosti a presadzovania tohto ustanovenia a určenie rozsahu alebo použiteľnosti zmluvy na rozhodnutie (v tejto časti H písm. a) sa používa ďalej len pojem „spor“), ktoré môžu byť predmetom arbitrážneho konania, sa riešia výlučne podľa procesnej a arbitrážnej doložky uvedenej v tejto časti. Všetky spory medzi vami a spoločnosťou Visa sa riešia záväzným arbitrážnym konaním okrem prípadov, ak ste obyvateľom USA, môžete si uplatniť nároky na súde rozhodujúcom menšie spory (ak vaše nároky spĺňajú podmienky). Táto arbitrážna doložka sa vzťahuje iba na spory so spoločnosťou Visa týkajúce sa riešenia Visa Solution. Ak máte spor s oprávneným vydavateľom karty, musíte tento spor vyriešiť s vydavateľom.
    Akékoľvek arbitrážne konanie medzi vami a spoločnosťou Visa bude viesť spoločnosť JAMS v súlade s jej komplexnými arbitrážnymi pravidlami a postupmi, ak máte bydlisko v Spojených štátoch amerických a v súlade s arbitrážnymi pravidlami spoločnosti JAMS, ak máte bydlisko mimo Spojených štátov amerických, pokiaľ tieto pravidlá nie sú v rozpore s týmto ustanovením. Kópiu týchto pravidiel môžete získať kontaktovaním spoločnosti JAMS na telefónnom čísle 1-800-352-5267, zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti JAMS: 620 Eighth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10018, alebo ich získate on-line na stránke www.jamsadr.com alebo www.jamsinternational.com/.
    O AKÝCHKOĽVEK NÁROKOCH MOŽNO ROZHODNÚŤ LEN JEDNOTLIVO. TO ZNAMENÁ, ŽE VY AJ SPOLOČNOSŤ VISA MÁTE ZAKÁZANÉ SPÁJAŤ SA ALEBO KONSOLIDOVAŤ ŽALOBY V ARBITRÁŽNOM KONANÍ OSTATNÝCH ALEBO PROTI INÝM, POKIAĽ SA VY AJ SPOLOČNOSŤ VISA PÍSOMNE NEDOHODNETE INAK A VY A SPOLOČNOSŤ VISA MÁTE ZAKÁZANÉ ROZHODOVAŤ O AKÝCHKOĽVEK NÁROKOCH AKO ZÁSTUPCA ALEBO ČLEN TRIEDY. UZATVORENÍM TÝCHTO PODMIENOK SA VY AJ SPOLOČNOSŤ VISA VZDÁVATE PRÁVA ZÚČASTNIŤ SA HROMADNEJ AKCIE. Arbitrážne konanie sa uskutoční pred jedným arbitrom. Arbitrážne konanie sa (i) uskutoční telefonicky, online a/alebo vychádza výlučne z písomných podaní, pričom osobitný spôsob zvolí strana, ktorá iniciuje arbitrážne konanie, a (ii) nezahŕňa osobné vystúpenie účastníkov ani svedkov, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Na arbitrovi sa dohodnete vzájomne so spoločnosťou Visa. Ak sa so spoločnosťou Visa neviete dohodnúť na arbitrovi, arbiter bude vymenovaný podľa postupov spoločnosti JAMS. Ak z nejakého dôvodu spor prebieha skôr na súde ako na arbitrážnom konaní, vy a spoločnosť Visa sa vzdávate práva na proces s porotou.
    Môžete si najať právneho zástupcu, nie je však požiadavka. Každá strana bude zodpovedať za vlastné poplatky a náklady za právne poradenstvo, pokiaľ ich neprisúdi arbiter na základe platných zákonov. Strana, ktorá iniciuje arbitrážne konanie uhradí poplatok za podanie návrhu (pokiaľ spoločnosť JAMS neurčí inak pre zistené ťažkosti). Spoločnosť Visa priamo a vopred uhradí spoločnosti JAMS všetky právne poplatky, poplatky spojené s vedením prípadu a odmenu arbitra, ktoré súvisia s arbitrážnym konaním. Na konci arbitrážneho konania sa poplatky, ktoré spoločnosť Visa uhradila, môžu rozdeliť medzi vás a spoločnosť Visa podľa pokynov arbitra v súlade s postupmi spoločnosti JAMS.
    O všetkých záležitostiach rozhoduje arbiter vrátane záležitostí týkajúcich sa rozsahu a vymáhateľnosti tohto ustanovenia o arbitrážnom konaní. Všetky rozhodnutia arbitra sú záväzné. Vynesený rozsudok sa môže zapísať na ktoromkoľvek súde s jurisdikciou. Toto ustanovenie nebráni stranám žiadať o predbežné opatrenia na podporu arbitrážneho konania na súde príslušnej jurisdikcie. Zodpovednosť spoločnosti Visa je obmedzená tak, ako je to opísané v časti 13 vyššie, v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi.
    Tieto podmienky a vaše práva, ako aj práva zmluvných strán uvedených nižšie, sa riadia a interpretujú v súlade so zákonmi štátu Delaware, s výnimkou kolíznych noriem.
    Ak sa zistí, že ustanovenie o arbitrážnom konaní v tejto časti je nevymáhateľné, alebo ak sa zistí, že vzdanie sa práv na hromadnú žalobu je z akéhokoľvek dôvodu nevymáhateľné, v prípade, že došlo k obvineniu z hromadnej žaloby, potom sa uplatňuje rozhodné právo a ustanovenia o výbere popísané v bode H písm. b) nižšie.
    Zvyšok tejto časti sa týka obyvateľov USA:
    Arbiter nesmie udeliť náhradu škody s trestnou funkciou ani exemplárne odškodnenie, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon alebo akýkoľvek subjektívny nárok pred rozhodnutím. Arbiter nesmie udeliť ani žiadne vedľajšie, nepriame alebo následné odškodnenie, vrátane náhrady škody za ušlý zisk alebo škodu, ktorú utrpeli tretie strany. Akákoľvek poskytnutá úľava nemôže mať vplyv na ostatných používateľov riešenia Visa Solution. Zmluvné strany berú na vedomie, že tieto podmienky sú dôkazom transakcie, ktorá zahŕňa medzištátny obchod. Bez ohľadu na ustanovenie v predchádzajúcom odseku, s ohľadom na uplatniteľné hmotné právo, arbitrážne konanie uskutočnené podľa podmienok a tejto časti sa riadi federálnym zákonom o arbitrážnych konaniach (9 U.S.C., oddiel 1 – 16).
   2.  ak ste rezidentom (i) Argentíny, Brazílie, Kanady alebo oprávnenej jurisdikcie v Európe, (ii) akejkoľvek oprávnenej jurisdikcie, v ktorej sa ustanovenie o arbitrážnom konaní v odseku H písm. a) vyššie považuje za nevymáhateľné, alebo (iii) akákoľvek iná oprávnená jurisdikcia, v prípade ktorej sa z akéhokoľvek dôvodu zistí, že vzdanie sa práv na hromadnú žalobu je nevymáhateľné, v prípade, že došlo k obvineniu zo skupinovej žaloby, potom sa uplatňuje toto: (x) akékoľvek spory, nároky alebo dôvody žaloby vznikajúce na základe alebo v súvislosti s týmito podmienkami alebo riešením Visa Solution sa budú riadiť a vykladať podľa zákonov oprávnenej jurisdikcie vášho bydliska; a (y) akékoľvek spory, nároky alebo dôvody žaloby vyplývajúce z týchto podmienok alebo riešenia Visa Solution alebo v súvislosti s nimi budú riešené príslušnými občianskymi súdmi sídliacimi v rámci tejto oprávnenej jurisdikcie. Všetky povinné ustanovenia o práve ochrany zákazníka zostávajú v platnosti.
  9. Postúpenie zmluvy.
   Tieto podmienky nemôžete postúpiť zo zákona ani inak bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Visa. Spoločnosť Visa si vyhradzuje právo postúpiť tieto podmienky, ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, akejkoľvek tretej strane bez oznámenia alebo súhlasu od vás. S výhradou vyššie uvedeného budú tieto podmienky záväzné pre vás, vaše výhody a budú vymáhateľné voči vám a vašim príslušným nástupcom a postupcom. Používanie riešenia Visa Solution môžete kedykoľvek ukončiť, a to aj v prípade, že nie ste spokojný/-á s naším postúpením týchto podmienok.
  10. Ustanovenia pre jednotlivé krajiny.

  K. Pretrvanie.
  Napriek ukončeniu týchto podmienok sa tieto podmienky naďalej uplatňujú na akékoľvek použitie riešenia Visa Solution pred jeho ukončením. Všetky časti týchto podmienok, ktoré by svojou povahou mali zostať v platnosti aj po ukončení týchto podmienok, tak zostanú v platnosti aj po ukončení týchto podmienok alebo vášho používania riešenia Visa Solution, okrem iného, aj v časti Riešenie sporov a rozhodné právo.

  L. Naše kontaktné údaje.
  Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s riešením Visa Solution, navštívte časť Časté otázky na webovom sídle. Ak v časti Časté otázky nenájdete odpovede na svoje otázky alebo obavy, môžete sa na nás obrátiť poštou na adrese Visa U.S.A. Inc., Visa Solution, 900 Metro Center Blvd., Foster City, CA 94404-2172, USA alebo pomocou kontaktných údajov.

Posledná aktualizácia: 2. august 2024

© 2024 Visa. Všetky práva vyhradené.


Podpora zákazníkov spoločnosti Visa

Upozornenia o ochrane súkromia

Zákaznícka podpora